Migracje/Migrations Wystawa/Exhibition

Migracje/Migrations Wystawa/Exhibition

Migracje

Z dumą prezentujemy piątą wystawę Wirtualnego Muzeum Antropocenu. Przed wejściem prosimy o zapoznaniem się z informacją o sposobie poruszania się po wirtualnej przestrzeni muzealnej. 

Serdecznie zapraszamy!

Migrations

We are proud to present the fifth exhibition of the Virtual Museum of Anthropocene. Before entering, please read the information on how to navigate through the virtual museum space.

Enjoy your visit!

Zachęcamy do obejrzenia naszej wystawy na ekranie komputera, laptopa ewentualnie tabletu. Wystawa jest oczywiście dostosowana do oglądania na ekranie telefonu, ale rozmiar urządzenia mobilnego przeszkadza w satysfakcjonującym odbiorze sztuki.

Aby najpełniej doświadczyć narracji zaproponowanej przez kuratorki wystawy sugerujemy rozpocząć oglądanie od naciśnięcia ‘enter exhibition’ (nie przez ‘start guided tour’) i wybrania plakatu naprzeciwko wejścia. Najlepiej poruszać się po wirtualnej przestrzeni galerii zgodnie z kierunkiem sygnalizowanym za  pomocą strzałek w prawym dolnym rogu. Po najechaniu na obiekt w prawym dolnym rogu ukażą się trzy elementy; naciśnięcie środkowego elementu, strzałki 'next’ przeniesie Państwa do kolejnego obiektu. Informacje o obiekcie i artyście są dostępne po naciśnięciu elementu 'i’ w okręgu, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu.

W przypadku instalacji video informacja o obiekcie i artyście jest umieszczona na tabliczce pod nagraniem, do której zostaniecie Państwo przeniesieni po naciśnięciu strzałki 'next’, a po naciśnięciu ‘i’ w prawym górnym rogu uzyskacie dodatkowe informacje o artyście i nagraniu.

Jeśli przypadkowo wyjdą Państwo z oprowadzenia, proszę ponownie nacisnąć na kolejny obiekt.

Zawsze mogą Państwo opuścić oprowadzenie poprzez naciśnięcie ‘exit detail view’ w prawym górnym rogu.

W przypadku, jeśli zdecydują się Państwo na zwiedzanie wystawy zgodnie z własnym
wyczuciem, prosimy o używanie klawiszy nawigacji (strzałek po prawej stronie klawiatury, lub tych w prawym dolnym rogu ekranu) do przemieszczania się po przestrzeni galerii. W nawigacji pomogą Państwu również strzałki na ścianach wskazujące kierunek poruszania się. Jeśli chcą Państwo bliżej przyjrzeć się określonemu obiektowi wystarczy na niego nacisnąć. Pokażą się wtedy wszystkie informacje. Jeśli chcą Państwo znowu się oddalić wystarczy nacisnąć na ‘exit detail view’ w prawym górnym rogu.

W razie jakichkolwiek uwag, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy dostępny na dole ekranu.

Po naciśnięciu klawisza 'Wejście’ zostaną Państwo przeniesieni do przestrzeni wirtualnej galerii, która zostanie otworzona w nowym oknie.

Życzymy miłego oglądania.

We encourage you to view our exhibition on a computer screen, laptop or a tablet. Even though the exhibition is adapted to be viewed on a mobile screen, the size of a mobile device prevents a satisfactory reception of the art.

In order to fully experience the narrative proposed by the curators of the exhibition, we suggest starting the viewing by pressing 'enter exhibition’ (not by 'start guided tour’) and selecting the poster opposite the entrance and moving around the virtual space of the gallery according to the direction indicated by the arrows at the bottom right corner of the screen. When you hover over an object, three elements will appear in the lower right corner; pressing the middle element, the 'next’ arrow, will take you to the following object.
Information about the object and the artist can be accessed by pressing the 'i’ element in the circle in the upper right corner of the screen.

In the case of video installations, information about the object and the artist is provided on a label below the video, to which you will be taken by pressing the 'next’ arrow, and by pressing the 'i’ in the top right-hand corner, where you will obtain additional information about the artist and the recording. If you accidentally leave the tour, press on the next object again.

You can always leave the tour by pressing ‘exit detail view’ in the top right corner.

If you decide to explore the exhibition according to your own preference, please use the navigation keys (arrows to the right of your keyboard, or the ones in the lower right corner of the screen) to move around the gallery space. The arrows on the walls indicating the direction of movement will also help you navigate. If you want to take a closer look at a particular object, just click on it. All the information will then be displayed. If you want to go away again, just click on 'exit detail view’ in the top right corner.

Should you have any comments or problems, please contact us at our email address available at the bottom of the screen.

After pressing the button 'Entry’ you will be transferred to the gallery in a new tab.

We wish you a pleasant viewing experience.

Migracje/Migrations

Patroni wystawy:

Exhibition’s patrons:

Muzeum Manggha
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Muzeum Okręgowe w Toruniu
SKĄDINĄD
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social